Obec Cizkrajov
Naposledy aktualizováno: 19.2.2020

Od roku 2004 se může Obec Cizkrajov pochlubit velmi p?knou knihovnou. P?kný vzhled knihovny je výsledek práce Obecního ú?adu a pani knihovnice Blanky Hanzlíkové. Knihovna dnes využívá celý prostor bývalé zasedací místnosti. Nová podlaha, vymalování, uspo?ádání fondu, d?tský kout se stoly a velkou nást?nkou pro d?tské výtvory, plno kytek - to všechno vytvá?í p?kné prost?edí pro velké i malé ?tená?e. Obec se zapojila do grantu MK a získala prost?edky na zakoupení po?íta?e, knihovnického programu Clavius a bezplatný p?ístup k Internetu v programu PIK. Celý knižní fond je elektronicky zkatalogizován a půj?ování knih je zcela zautomatizováno - knihovní program Clavius.

Pani knihovnice se spolu s d?tmi n?kolikrát zapojila do celostátní akce Noc s Andersenem. P?ed obecním ú?adem si d?ti p?i té p?íležitosti vysadily svůj strom Pohádkovník.

V roce 2006 p?ihlásila Obec knihovnu do programu SROP Jiho?eského kraje. Knihovna získala po?íta?ovou techniku a zajistila tak ob?anům bezplatný p?ístup k Internetu.

2007 - Zaregistrováno 27 ?tená?ů, z toho 13 d?tí, půj?ilo se 792 knih.

2008 - Do knihovny se p?ihlásilo 33 ?tená?ů, z toho 16 d?tí, půj?ilo se 677 knih.

2009 - Knihovnice dokon?ila ukládání knihovního fondu do po?íta?e a byl spušt?n automatizovaný výpůj?ní protokol v systému Clavius. Po zaškolení si pani knihovnice sama katalogizuje nové knihy. Se svými ?tená?i se zapojila do celorepublikové akce Kniha mého srdce, pro d?ti p?ipravila Hádankové odpoledne, sout?ž Ukaž co umíš, Riskuj a p?ed koncem roku Váno?ní zvyky a tradice. V tomto roce metodi?ka p. Slavíková obnovila webové stránky knihovny, z různých vyhledáva?ů je otev?elo 1520 návšt?vníků. Zaregistrovalo se 34 ?tená?ů, z toho 20 d?tí, půj?ilo se 968 knih a 125 ?asopisů.

 

 

2010 - Metodi?ka p. Slavíková aktualizuje webové stránky knihovny a odkaz na n? je také uveden na webových stránkách obce. Vedle knihovny vedení obce uvolnilo místnost, kde byly instalovány po?íta?e ze zrušené školy. D?ti si místnost vyzdobily a Internet hojn? navšt?vují, bohužel je to odvádí od ?tení. I v knihovn? je citeln? znát zrušení Z? a MŠ. D?ti se rozprchly do škol v okolí, odrůstají a mají různé zájmy.

 

2011 - Do knihovny se p?ihlásilo 23 ?tená?ů, z toho 10 d?tí a půj?ilo se 463 knih. Na webové stránky se p?ihlásilo 4 915 návšt?vníků.

2012 - V tomto roce se zaregistrovalo 29 ?tená?ů, z toho 15 d?tí a vypůj?ili si 528 knih.

2013 - Aktualizace knihovního fondu vy?azeno 259 titulů beletrie. Za polovinu sdružených finan?ních prost?edků metodi?ka nakoupila 20 titulů knih, které si paní knihovnice zkatalogizovala (Clavius).

2014

Knihovnice paní Blanka Hanzlíková pracuje s výpůj?ním protokolem Clavius. P?i aktualizaci knihovního fondu vy?azeno 83 titulů beletrie, p?írůstky 47 knih. Prob?hla revize fondu. Knihovna odebrala 4 vým?nné soubory s 178 tituly v celkové hodnot? 67. 835,- K?. Webové stránky Obecní knihovny mají odkaz na webových stránkách obce a na stránkách da?ického mikroregionu.

2015

Do knihovny metodi?ka nakoupila a po odborném zpracování p?edala 17 nových knih. Obecní knihovna odebrala z M?stské knihovny v Da?icích 5 vým?nných knižních souborů s 218 tituly v celkové hodnot? 56. 646,- K?. Registrováno 15 ?tená?ů z toho 1 do patnácti let. Vypůj?eno 392 knih, z toho 135 ?asopisů.

 

2016

 Do knihovny podle požadavků paní knihovnice metodi?ka nakoupila a po odborném zpracování p?edala 15 nových knih.  Z M?K Da?ice dodány 4 vým?nné soubory se 114 tituly v celkové hodnot? 31. 567,- K?.  Zaregistrovalo se 23 ?tená?ů z toh 4 do 15 let  a celkem si vypů?ili 455 knih a 72 ?asopisů.

2017

 V tomto roce po?ídil O? do knihovny nový notebook a multifunk?ní tiskárnu.

V knihovn? se zaregistrovalo 17 ?tená?ů a půj?ilo si 406 knih. Z M?K Da?ice 4 vým?nné soubory se 136 knihami za 38. 835,- K?. 

2018

Podle požadavku paní knihovnice  bylo do knihovny nakoupeno 16 nových knih, z knihovny v Da?icích dovezeno 116 knih ve t?ech vým?nných souborech za 34. 183,- K?. Zaregistrovalo se 18 ?tená?ů z toho 3 do 15 let a půj?ilo si 303 knih a 65 ?asopisů. Webové stránky shlédlo 1 836 návšt?vníků.

 

2019

Do knihovny se zaregistrovalo 18 ?tená?ů, z toho 2 do 15 let a půj?ili si 301 knih. Knihovna odebrala 3 vým?nné soubory se 111 knihami v hodnot? 31. 445,- K?. Webové stránky otev?elo 1 901 návšt?vníků. Prob?hla revize knihovního fondu - zrevidováno 1862 kj. Metodi?ka zpracovala pro knihovnu statistický výkaz a Knihovnický zpravodaj. Vým?nné soubory si knihovnice odváží sama.